Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Δήμος Παλλήνης: 116,85 ευρώ την ώρα για ηλεκτρολόγο!!!

ilektrologos

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων


Στην  Παλλήνη  σήμερα  την  18/6/2012  και  ώρα  10.00΄  οι  κάτωθι  συμβαλλόμενοι:
α) Αβαρκιώτης Φώτιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης.
β) Μπερέτης Ευάγγελος του Δημητρίου που εδρεύει  στο Γέρακα (Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 22, Τ.Κ. 153 44), Α.Φ.Μ. 045182738 - Δ.Ο.Υ.  Παλλήνης,  στον  οποίο  ανατέθηκε  η  παροχή  υπηρεσιών  επισκευής  και  συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την με αριθμό 298/14-6-2012 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  καλούμενος  του  λοιπού «συμβαλλόμενος»,  συνάπτει  με  το δεύτερο συμβαλλόμενο,  καλούμενο του λοιπού  «αντισυμβαλλόμενος»,  σύμβαση  παροχής  υπηρεσίας  με  τους παρακάτω όρους:
1)  Αντικείμενο της παρούσας  σύμβασης είναι  η παροχή υπηρεσιών συντήρησης  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  του  νομικού  προσώπου,  όσον αφορά  τις  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις.  Η  συντήρηση  αφορά προγραμματισμένους  μηνιαίους  ελέγχους,  καθώς  και  την  αποκατάσταση διάφορων  βλαβών,  την  βελτίωση  και  επέκταση  των  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2) Η διάρκεια της σύμβασης είναι  ετήσια ή μέχρι  την εξάντληση των προβλεπομένων (120) εκατόν είκοσι ωρών και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
3)  Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται  το ποσό των 116,85 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% κατ’ αποκοπή για κάθε ώρα εργασίας, σύμφωνα με την  προσφορά  του  και  τους  όρους  της  με  αριθ.  27/2012  μελέτης,  που συντάχθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Παλλήνης.  Συνολική δαπάνη 14.539,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
4)  Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα γίνει  τμηματικά,  μετά την ολοκλήρωση  των  επιμέρους  εργασιών  και  ύστερα  από  την  έκδοση  του αντίστοιχου  τιμολογίου  παροχής  και  την  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  της αρμόδιας επιτροπής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
6) Στην αμοιβή, εκτός του ΦΠΑ, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%, ο οποίος βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο.
7) Εάν η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται  στους  όρους  της  σύμβασης  ο  αντισυμβαλλόμενος  υποχρεούται  να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8) Για τις ποινικές ρήτρες και  την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 23 και 50 του Π.Δ. 28/1980.
9)  Στην  παρούσα  σύμβαση  προσαρτώνται  και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κατά σειρά ισχύος:
α. Η τεχνική έκθεση. β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. γ. Το τιμολόγιο μελέτης γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 

ex068 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία: 19/06/2012 11:54:30ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΞΚ-Ξ1Ξ

Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λήψη Αρχείου

1 σχόλια:

Βασιλης Θεοδωρακακος είπε...

116,85 την ωρα? καλη τυχη σε αναζητηση πελατων

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york