Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : Πρόχειρος διαγωνισμός Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

Magical Snap - 2014.07.16 16.24 - 002

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη  τιμή,  προμήθειας  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  εκτυπωτών,
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 7.933,50  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 23η Ιουλίου 2014,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  11:00΄π.μ.  έως  11:30΄π.μ.  (ώρα  λήξης παράδοσης  προσφορών).  Μετά  τη λήξη της  καθορισθείσας  ώρας  λήγει  η
προθεσμία παραλαβής  των  προσφορών.  Αμέσως  μετά θα ακολουθήσει  η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
     Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί  και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί  στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι 396,68 €.
Η  δαπάνη  δημοσίευσης  της  περίληψης  της  διακήρυξης  και  τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
     Πληροφορίες και  αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.


Υπεύθυνη.: κ. Κακουλάκη – Β. Σπηλιοπούλου
Τηλ: 2106604617, 2106604682, Fax: 210 6604615


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Magical Snap - 2014.07.16 16.21 - 001

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york