Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

Απευθείας ανάθεση 24.600,00 € για τοποθέτηση των φωτιστικών νατρίου & LED , δημοτικού φωτισμού (κολώνες ΔΕΗ) - Καλά ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος; Πρέπει να πληρώσουμε άλλους;ΠΑΛΛΗΝΗ, 30-07-2013 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :23986

ΑΡ. ΥΠΗΡ: 04/2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» έτους 2013 αρ. υπηρ.: 04/2013. 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) η οποία προστέθηκε με την 

  παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α ́/23.12.08) 

 2. Σύμφωνα με το ΠΔ 28/80. 
 3. Το ΦΕΚ 1291/11-08-2010 Τεύχος Β απόφαση Υπ. Οικονομικών. 
 4. Την 17/2002 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 

  (παρ.12 εδαφ. Γ και 13 εδαφ.VIII). 

 5. Την υπ’ αριθμ. 058/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχει 

  ψηφιστεί η σχετική πίστωση 24.600,00 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6142.0012, του 

  προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 , (ΑΔΑ:ΒΕΔΓΩΞΚ-Μ18). 

 6. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική υπηρεσία της τοποθέτησης των φωτιστικών 

  νατρίου & LED , δημοτικού φωτισμού (κολώνες ΔΕΗ). 

 7. Την προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

  ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο Α.Κ.ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με οικονομική προσφορά 50,00 € ανά τοποθέτηση φωτιστικού σώματος χωρίς Φ.Π.Α. 

  Α π ο φ α σ ί ζο υ μ ε 

  1. Εγκρίνουμε την υπ ́ αριθμ.:04/2013 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
  2. Την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

   ΣΩΜΑΤΩΝ» έτους 2013 σύμφωνα με τα τεύχη και τους όρους της υπ ́ αριθμό. 4/2013 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στον ανάδοχο εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο Α.Κ.ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Τέρμα Σολωμού Γέρακας , με οικονομική προσφορά εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (61,50 €) ανά τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) και συνολική δαπάνη για τετρακόσια (400) φωτιστικά είκοσι τέσσερες χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00 €) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 23 % . 

   Παλλήνη, 30/07/2013 

   Ο Δήμαρχος

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ 


   http://pallinipress.blogspot.gr/2013/08/2460000-led.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york