Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: 4.674,00€ θα κοστίσει στους Δημότες η ορχήστρα για 3 ώρες την Καθαρά Δευτέρα !!!

download

4.674,00€ θα κοστίσει στους Δημότες η ορχήστρα για 3 ώρες την Καθαρά Δευτέρα !!!

Ρητά δε, συμφωνείται πως το άνωθεν ποσόν αφορά μόνο στην αμοιβή και τα έξοδα όλων των συμμετεχόντων μουσικών και όχι στην ηχητική- φωτιστική
κάλυψη, την πληρωμή της Α.Ε.Π.Ι και τα λοιπά έξοδα της εκδήλωσης

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

«Εκτέλεση μουσικής συναυλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας - Κούλουμα 2013»

3.800,00€ + (Φ.Π.Α 23%)874,00€ = 4.674,00€

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλλήνης σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013
ημέρα τρίτη και ώρα 12:30μ.μ. οι κάτωθι υττογεγραφόμενοι:

1. Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ, Πρόεδρος ΚΕΑΠΠΔΠ, ενεργών στην προκειμένη
περίπτωση σαν νόμιμος εκπρόσωπος της ΚΕΑΠΠΔΠ, καλούμενος «Εργοδότης» και

2. Ο κ. Μέρμηγκα Νικόλαο, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Θ.και Ν.
Μέρμηγκας Ο.Ε (Διοργάνωση καλλιτεχνικών- ψυχαγωγικών εκδηλώσεων) με
διακριτικό τίτλο ANTart productions, με έδρα την οδό Σάμου, αριθμός 40-44, στην
Αθήνα, με Α.Φ.Μ 998147160 (ΔΟΥ KB' Αθηνών) καλούμενη στο εξής «Εργολήπτρια
εταιρεία», έχοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 258 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ)

• Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α)

• Την υπ' αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση

του Υπ. Οικονομικών περί ορίου για τη σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης που
αφορούν παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση.

• Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ'αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ-1111

Β' απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν συντάσσονται
μελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ

• Την ανάγκη της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών

• Την προσφορά της Εταιρείας.

• Την υπ' αριθμ. 99/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία

εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του έτους 2013 στον οποίο υπάρχει εξειδικευμένη
πίστωση.

• Την υπ' αρίθμ.51/2013 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας

• Το από 4-3-2013 έγγραφο της ΚΕΑΠΠΔΠ με το οποίο εκλήθη η εταιρεία να

προσέλθει στο Πολιτιστικό κέντρο για την υπογραφή της σύμβασης.

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων, αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση της εργασίας του

θέματος, συνολικής αξίας:
3.800,00€ + (Φ.Π.Α 23%)874,00€ = 4.674,00€

• Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, καθώς και όλων των
ισχυουσών διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της.

• Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ιδίους πόρους της ΚΕΑΠΠΔΠ.

• Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου στο χώρο του πρώην

Εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS στην Ανθούσα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α) Την Καθαρά Δευτέρα 18/03/2013, θα λάβει χώρα στον στο χώρο του πρώην Εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS στην Ανθούσα, μουσική εκδήλωση για τον εορτασμό των Κούλουμων στην οποία θα συμμετάσχει Παραδοσιακή Λαϊκή
Ορχήστρα που θα αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα και 3 guest star. Η εταιρεία ANTart productions στο παρόν συμφωνητικό εκπροσωπεί την ορχήστρα.

Β) Η εκδήλωση θα είναι τρίωρης διάρκειας .

Η ως άνω αμοιβή θεωρείται δίκαιη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, θα καταβληθεί δε ως εξής: Το ποσό θα δωθεί εφ' άπαξ, μέσα σε ένα πλάισιο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα της έκδοσης του
τιμολογίου. Ρητά δε, συμφωνείται πως το άνωθεν ποσόν αφορά μόνο στην αμοιβή και τα έξοδα όλων των συμμετεχόντων μουσικών και όχι στην ηχητική- φωτιστική
κάλυψη, την πληρωμή της Α.Ε.Π.Ι και τα λοιπά έξοδα της εκδήλωσης, για τα οποία επιβαρύνεται μόνο η Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york