Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ Η ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 26 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ κ. Δ. ΚΙΟΥΣΗ

l013

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ Η ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 26 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ κ. Δ. ΚΙΟΥΣΗ

Αγαπητοί συμπολίτες,

Με τις αρ. πρωτ. 9051/9.9.2008 και ΣΕΕΔΔ/8630/14.10.2008 ΑΝΑΦΟΡΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του Συνδυασμού «ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για έλλειψη νομιμότητας στην απόφαση 204/22.7.08 του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία είχε τελικά αποσυρθεί), ορίστηκε Επιθεωρητής/Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, που με τον έλεγχό του διαπίστωσε ότι υπάρχει κατάφορη παράβαση των όρων της σύμβασης παραχώρησης από τον ΕΟΤ στον Δήμο μας (26/11/1986) για πενήντα (50) χρόνια της έκτασης 249.000 τ.μ. της «Λουμπάρδας», με όλες τις σε βάρος του Δήμου συνέπειες που απορρέουν από την σύμβαση αυτή και την από 27/11/1987 προγραμματική σύμβαση.

Βάσει λοιπόν της έκθεσης του Επιθεωρητή/Ελεγκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔ Α.Ε.)», με την 359/12.07.2011 απόφασή του προέβη στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων παραχώρησης και προγραμματικής μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου μας λόγω παράβασης ουσιώδους όρου της σύμβασης παραχώρησης.

Η έκθεση του Επιθεωρητή/Ελεγκτή

αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος παραβίασε τους όρους παραχώρησης της έκτασης γιατί :

· το 1996 εκμίσθωσε για πέντε (5) χρόνια (01/07/96 - 30/06/01), τη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων με τον περιβάλλοντα χώρο, κατά παράβαση του άρθρου 3 της σύμβασης παραχώρησης, που προέβλεπε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλη τη διάρκεια της η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης ολόκληρης ή τμήματος της έκτασης σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή και η οποιαδήποτε παραχώρηση χωρίς την τήρηση της προϋπόθεσης αυτής ήταν ΑΚΥΡΗ και δεν δέσμευε τον ΕΟΤ, εκτός από την περίπτωση της σύστασης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου.

· Με τη λήξη της πενταετούς μίσθωσης, ο Δήμος κατήγγειλε στις 31/07/01 τη σύμβαση, καταθέτοντας αγωγή έξωσης κατά του επιχειρηματία προκειμένου να προβεί σε ιδιόχρηση των εγκαταστάσεων.

Με την τελεσίδικη απόφαση 3599/03 του Εφετείου Αθηνών οι εγκαταστάσεις στις 9/5/03 περιήλθαν στο Δήμο προκειμένου σε διάστημα ενός (1) έτους να προέβαινε σε ιδιόχρηση.

Ο επιχειρηματίας στις 17/5/04 κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου και ζήτησε την επανεγκατάσταση του στο μίσθιο αφού ο Δήμος στο διάστημα του ενός (1) έτους δεν προέβη στην ιδιόχρηση.

Με την τελεσίδικη 386/07 απόφαση του Αρείου Πάγου και την 612/4.5.07 έκθεση βίαιης αποβολής του Δήμου ο επιχειρηματίας πέτυχε την επανεγκατάσταση του στο μίσθιο.

· ο επιχειρηματίας στις 5/6/08 και μετά από τις εκατέρωθεν δικαστικές διεκδικήσεις μεταξύ του Δήμου και του επιχειρηματία, είχε καταθέσει συμβιβαστική πρόταση τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας μίσθωσης (28.05.1996) προκειμένου να δοθεί οριστική λήξη στις δικαστικές διενέξεις.

Στις 22.7.08 το ΔΣ με την κατά πλειοψηφία 204 απόφαση του (είχε καταψηφίσει ο Συνδυασμός ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ) είχε αποδεχθεί την συμβιβαστική πρόταση του επιχειρηματία και εξουσιοδοτούσε τον Δήμαρχο να προέβαινε στις περαιτέρω ενέργειες του για την διαμόρφωση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Επιθεωρητής/Ελεγκτής αναφέρει ακόμη ότι :

1) η απόφαση του ΔΣ είχε σταλεί για έγκριση στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ

2) ο Συνδυασμός ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ είχε υποβάλει :

α) προσφυγή στις 31/7/2008 ενώπιον του Γ.Γ της Περιφέρειας Αττικής επικαλούμενος έλλειψη νομιμότητας στην απόφαση του ΔΣ.

β) αναφορά στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στις 9/9/2008 και πριν εξεταστεί και τελεσιδικήσει από τον Γ.Γ της Περιφέρειας Αττικής η κατατεθείσα προσφυγή του στις 31/7/2008 για την απόφαση του ΔΣ

3. η ανωτέρω απόφαση του ΔΣ είχε έγκαιρα αποσυρθεί από την ΔΑ

· με την κατά πλειοψηφία 299/19.11.08 απόφαση του (την είχε καταψηφίσει ο Συνδυασμός ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ) το ΔΣ είχε κάνει αποδεκτή την νέα συμβιβαστική πρόταση τροποποίησης της σύμβασης του 1996 που είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας στις 4/11/08 και είχε προβεί στην υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης της αρχικής σύμβασης του 1996 που ισχύει έως και σήμερα.

Οι ενέργειες της ΕΤΑΔ :

1. στις 16/08/2011 ενημέρωσε τον Δήμο για την απόφαση της να καταγγείλει τη σύμβαση παραχώρησης της παραλίας της Λουμπάρδας και καλούσε τον Δήμο εντός δύο (2) μηνών (μέχρι 16/10/2011) να της αποδώσει τις παραχωρημένες εκτάσεις και τα κάθε φύσεως κτίσματα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, φυτείες και έργα επ’ αυτών, ενημερώνοντας πως, αν ο Δήμος δεν συμμορφωνόταν με την απόφαση της, η ΕΤΑΔ θα ασκούσε κάθε νόμιμο μέσο για την αποβολή του Δήμου από τις εκτάσεις της «Λουμπάρδας».

2. Επειδή ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΕΤΑΔ, στις 2/11/2011 κάλεσε τον Δήμο να παρευρεθεί στις 18/11/2011 στα γραφεία της προκειμένου να της παραδώσει το επίδικο ακίνητο και να υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης της παραλίας της Λουμπάρδας.

Σημείωση : Ο κ. Α. Γκίκας με το 24882/14.11.12 έγγραφό του ζήτησε για ενημέρωση του από τον κ. Δήμαρχο όλη την σχετική αλληλογραφία (εισερχόμενη/εξερχόμενη) μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου, μετά την 1/1/2011. Ο κ. Δήμαρχος, από την όλη αλληλογραφία παρέδωσε στις 20/11/12 επιλεκτικά στον κ. Α. Γκίκα (στερώντας του έτσι το δικαίωμα της ολοκληρωμένης ενημέρωσης), μόνον δύο (2) εξερχόμενα έγγραφα, τα 22165/9.11.2011 και 22515/16.11.2011 που αναφέρουν τις θέσεις του Δήμου έναντι των απαιτήσεων της ΕΤΑΔ.

3. Επειδή ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε εκ νέου στην πρόσκληση της ΕΤΑΔ (προφανώς δεν ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις του Δήμου), αυτή συνέταξε στις 18/11/2011 πρωτόκολλο μη παραλαβής με αποτέλεσμα στις 2/11/12 να επιδοθούν στο Δήμο δύο (2) εξώδικες προσκλήσεις για την εκδίκαση κατά του Δήμου των

α) ασφαλιστικών μέτρων κατοχής στις 12/11/12 και β) αγωγής νομής στις 14/05/2013

αφού η ΕΤΑΔ έκρινε ότι ο Δήμος με την μη ανταπόκριση του προσβάλλει παρανόμως και χωρίς την βούληση ή την συγκατάθεση της ΕΤΑΔ την κατοχή της επί της συνολικής έκτασης, συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα όλως παρανόμως να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται την επίδικη έκταση.

Για το λόγο αυτό με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και την αγωγή νομής η ΕΤΑΔ ζητά :

α) να γίνει από το δικαστήριο δεκτή η αγωγή της

β) να απαγγελθεί ποινή 30.000 €

γ) να απαγγελθεί κατά των νομίμων εκπροσώπων προσωπική κράτηση έξι (6) μηνών στην περίπτωση της άρνησής τους να αποδώσουν την επίδικη έκταση στην ΕΤΑΔ

δ) να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη.

Οι διαβεβαιώσεις του Δημάρχου στο ΔΣ

Στις 9/11/12 συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου ενώπιων των δικαστηρίων.

Λόγω όμως της σοβαρότητας του θέματος, ο Πρόεδρος της παράταξης μας κ. Α. Γκίκας με την 24769/13.11.12 αίτηση του, ζήτησε να συμπεριληφθεί ως θέμα η δυσμενής εξέλιξη της «Λουμπάρδας» στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 13/11/12 προκειμένου ο κ. Δήμαρχος να ενημερώσει το ΔΣ για τις ενέργειες της ΔΑ, αφού σύμφωνα με τα δοθέντα έγραφα στην Οικονομική Επιτροπή, προέκυπτε ότι ο κ. Δ. Κιούσης είχε ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ από το ΔΣ αυτή τη δυσμενή εξέλιξη για τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ. Δ. Κιούσης στη συνεδρίαση του ΔΣ δήλωσε ότι η όλη υπόθεση είναι υπό τον έλεγχό του και διαβεβαίωσε τα μέλη του ΔΣ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία, αφού πιστεύει ότι η υπόθεση θα έχει τελικά θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας.

Η παράταξή μας

1. ΕΥΧΕΤΑΙ οι διαβεβαιώσεις του Δημάρχου κ. Δ. Κιούση στο ΔΣ την 13/11/12 να είναι αληθείς και να αποφευχθεί το ΜΟΙΡΑΙΟ, δηλαδή ο Δήμος μας να χάσει οριστικά την παραλία της «Λουμπάρδας» ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ κ. ΚΙΟΥΣΗ

2. ΔΗΛΩΝΕΙ και ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ότι θα παρακολουθεί από κοντά τις ενέργειες της ΔΑ και θα ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ (όπως έχει πράξει ήδη αρκετές φορές έως σήμερα) προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα του Δήμου

3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ενώπιων των συμπολιτών μας τον Δήμαρχο κ. Δ. Κιούση, για την ΑΠΟΚΡΥΨΗ από το ΔΣ του όλου θέματος αφού, σύμφωνα με την αναφορά του Επιθεωρητή/ Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης αναδεικνύεται η ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ και χρονικά ΑΣΤΟΧΗ κατάθεση της αναφοράς του στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, βάσει της οποίας διενεργήθηκε ο έλεγχος στον Δήμο πριν ακόμη εξεταστεί και τελεσιδικήσει από τον Γ.Γ της Περιφέρειας Αττικής, η κατατεθείσα προσφυγή του για την απόφαση 204/22.7.08 του ΔΣ που είχε τελικώς αποσυρθεί

4. ΑΝΑΜΕΝΕΙ από τον Δήμαρχο κ. Δ. Κιούση να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί η Δημοτική Αρχή του 1996, της οποίας ήταν Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την σύσταση της δημοτικής επιχείρησης (βάσει του Π.Δ. 410/1995), αφού έτσι θα ήταν ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ για όλα τα επόμενα χρόνια τα συμφέροντα του Δήμου

5. ΚΑΛΕΙ τον κ. Δήμαρχο να αιτιολογήσει στους συμπολίτες μας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ επί ένα (1) χρόνο αυτή τη δυσμενή εξέλιξη για την πόλη μας

6. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ τους συμπολίτες μας ότι ο κίνδυνος απώλειας της «Λουμπάρδας» δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση

7. ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ αν υπάρχει πολίτης, που να πιστεύει ότι, ΑΝ η συγκεκριμένη δυσμενής εξέλιξη οφειλόταν σε ευθύνη της ΔΑ της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ο κ. Κιούσης, δεν θα είχε ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ από τις 16/08/2011 την υπόθεση, ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ την για εγκληματική αμέλεια

8. ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ για πολλοστή φορά τον Δήμαρχο κ. Δ. Κιούση για τις ενέργειες του στην κρίση των συμπολιτών μας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york