Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Κοινή πρόταση για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Διονύσου

026

Κοινή πρόταση για τον Κανονισμό Λειτουργίας

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Διονύσου

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Διονύσου της 15ης Οκτωβρίου 2012, ο αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Σπηλιώτης είχε καταθέσει εισήγηση με 3 προτάσεις, που πρόβλεπαν:

1. Την έγκριση ίδρυσης δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Λειτουργίας του, σύμφωνα με το    Ν. 4071, άρθρο 2 (ΦΕΚ 85/11-4-2011)

3. Την έγκριση σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας του

Τότε, λόγω της ανεξαρτητοποίησης του κ. Σπηλιώτη, η εισήγηση αυτή δεν συζητήθηκε.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2012, η δημοτική αρχή παρουσίασε μια εισήγηση, που κάλυπτε μόνο το ένα σκέλος, δηλαδή την ίδρυση. Χωρίς καμία αναφορά στο δεύτερο που αφορά την λειτουργία. Η λειτουργία του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου απαιτεί κανόνες , δηλαδή Κανονισμό.

Γι΄ αυτό και η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων.

Χθες, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, κατατέθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που επεξεργάστηκε επιτροπή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας.

Τον Κανονισμό υπέγραψαν:

ο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, εκ μέρους της Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης

ο κ. Θανάσης Κυριακόπουλος, εκ μέρους της Συμμαχίας για τον Πολίτη

ο κ. Σπύρος Σπηλιώτης, εκ μέρους των 6 ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων

Με την πρωτοβουλία τους αυτή, οι δυνάμεις της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Διονύσου αναδεικνύουν τον υπεύθυνο και πρωταγωνιστικό ρόλο τους στα κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική του δήμου.

Το σχέδιο έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

        Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο , με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 2ο  Βασικές Αρχές - Σκοπός

            Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/11-4-2012 και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού (σχολείων, συλλόγων, κλπ) αλλά και εταιρειών με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας.

            Στο πλαίσιο της λειτουργίας του  Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού :

  • Τυποποιημένα τρόφιμα
  • Είδη Ατομικής Υγιεινής και καθαριότητας
  • Είδη βρεφανάπτυξης
  • Είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού

Απώτερος σκοπός της δράσης μας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.

ΑΡΘΡΟ 3ο Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προέρχονται από

1. Δωρεές και χορηγίες επιχειρήσεων, συλλόγων και ιδιωτών με προσφορά ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης.

2. Εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας.

3. Οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες.

4. Επιχορήγηση Δήμου μέχρι το 0,25% επί των τακτικών εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 4ο Οργάνωση και λειτουργία

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας.

            Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης.

Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από το προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο θα συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών η οποία θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα έχει το ίδιο Τμήμα το οποίο θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων.

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και της τήρησης αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους και ως εκ τούτου τα δεδομένα αυτά θα τα διαχειρίζονται οι κοινωνικοί λειτουργοί και η Επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου που θα εγκρίνει και την τελική κατάσταση δικαιούχων.

Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο και θα  γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την Επιτροπή Λειτουργίας.        

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Δήμο Διονύσου. Θα λειτουργεί για τους δικαιούχους με πρόγραμμα που θα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφερομένων ειδών το  Παντοπωλείο θα λειτουργεί δύο φορές το μήνα, την πρώτη και δέκατη πέμπτη ημέρα ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα αντί αυτών, σε περίπτωση αργίας.

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία

1.Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμου

2. Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων  ειδών από δωρεές

Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Μετά το τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τους δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και προέρχονται από προμήθειες του Δήμου, η οποία θα υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου. Αντίστοιχη κατάσταση θα συντάσσεται και για τα είδη που προέρχονται από δωρεές.   Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 5Ο Παροχές

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν.

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραμμα και η επανένταξή του σε αυτό θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Λειτουργίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.

Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται επίσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.         

ΑΡΘΡΟ 6Ο Προϋποθέσεις Δικαιούχων- Κριτήρια

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Έλληνες πολίτες Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας       

2. Ομογενείς Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα οικονομικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :

α) για μοναχικά άτομα  το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€,δηλαδή  να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ).

Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο.

β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά  κατά 1200€ για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.

γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με βάση τα παραπάνω οικονομικά  κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1.  Μοναχικά άτομα

2.  Ζευγάρια (δύο άτομα που διαμένουν μαζί)

3.  Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά.

4.  Οικογένειες που έχουν 3 παιδιά

5.  Οικογένειες που έχουν 4 παιδιά.

6. Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω.

7.  Μονογονεϊκές οικογένειες   που έχουν 2 παιδιά .

8. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά.

9. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω.

10.Τρεις και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί.

Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.

Για κάθε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων που αναφέρουμε  θα καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθμό των ατόμων,   η ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται και η συχνότητα της παροχής των ειδών, με απόφαση της Επιτροπής.   

ΑΡΘΡΟ 7Ο Διαδικασία – Δικαιολογητικά εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου, που χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

2.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου

3.      Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του

4.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5.      Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9

6.      Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό

7.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας.

8. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου.

9. Κάρτα Ανεργίας εφόσον πρόκειται για ανέργους.

10. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίσουν απόκομμα της σύνταξης καθώς επίσης και οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ θα πρέπει να προσκομίσουν απόκομμα πληρωμής ΕΚΑΣ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα ή βεβαίωση της υπηρεσίας με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΑΡΘΡΟ 8Ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

ñ Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ñ Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία

ñ Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του συνδικαιούχου, ο οποίος θα μπορεί να ορισθεί με υπεύθυνη δήλωση του κύριου δικαιούχου

ñ Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται  αμέσως από το πρόγραμμα με απόφαση της επιτροπής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 9Ο Αρμοδιότητες Επιτροπής

ñ Ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα       

ñ Διακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που:

-Παραβεί τον παρόντα κανονισμό      

-Αρνηθεί την επανεξέτασή του          

-Δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Παντοπωλείου ή σε εξυπηρετούμενους σε αυτό

ñ Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται επταμελής Επιτροπή η οποία αποτελείται από

1. Τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2. Τέσσερεις Δημοτικούς Συμβούλους ή προτεινόμενους από αυτούς πολίτες ή συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων, ένας από κάθε παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Τον προϊστάμενο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

4. Τον κοινωνικό λειτουργό του Δήμου ( μόνιμο η εργαζόμενο σε προγράμματα που υλοποιούνται στον Δήμο).

ΑΡΘΡΟ 11ο

Μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος “ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ -Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού” με κωδικό MIS 377267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με βάση το οποίο ιδρύεται Κοινωνικό Παντοπωλείο που θα αφορά στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού. Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου θα συνδέσει τη δράση του με την παραπάνω Δομή. Για όλα τα θέματα θα αποφασίζει σχετικά η επιτροπή που συγκροτείται στο Άρθρο 3 του παρόντος .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york