Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση πλήρωσης δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Ωρωπού

prasino-big

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 του Δήμου Ωρωπού.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις δ/ξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

  2. Τις δ/ξεις του άρθρο 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

  3. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

  4. Την αριθμ. 80/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας.

  5. Την αρ. πρωτ. 25644/23197/5-06-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 80/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών, του Δήμου Ωρωπού ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Καθαριότητας

Λ. Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δύο (2) μηνών

Πέντε (5)

101

Καθαριότητας

Λ. Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός

ΥΕ16 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δύο (2) μηνών

Πέντε (5)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100,101

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.       

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά για τις θέσεις με κωδικό: 100, 101

(1)  Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Ωρωπού (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(2)  Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3)  Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ωρωπού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς επίσης και στις επιμέρους τοπικές κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση. (την οποία θα παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου μας) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός Τ.Κ.19015 απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού υπόψιν κ. Βασιλειάδου Μαρίας ή κ. Μπαρσάκη Σπυρίδωνα (τηλ. επικοινωνίας:2295320345 - 2295320346).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τέσσερις (4) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11-6-2012 έως και 14-6-2012.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τρείς (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των  υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york