Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 140.467,67€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

150

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού άκουσαν  την εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), κ. Ζούτσου Αθανάσιου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμό. 19/2012 και  του υπ’ αριθμό. 20/2012 Πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την Αξιολόγηση Προσφορών 
2. Την ανάθεση  της υπηρεσίας «Υλοποίησης  Χειμερινής Αθλητικής  απασχόλησης» στην επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο ποσό των 114.201,36€+ 26.266,31€ (23% Φ.Π.Α.) = 140.467,67€
Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Κ.Α. 61.00.03.0007 με τίτλο
«Υλοποίηση χειμερινής αθλητικής απασχόλησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012, της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 

149

Διαφωνούντος του μέλους κ. Άρη Βίτσιου διότι διαφωνεί με την ανάθεση των υπηρεσιών σε ιδιώτη και επί πλέον διότι συμμετείχε ένας μόνο διαγωνιζόμενος.  

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Κατακύρωση ανάθεσης υπηρεσιών «Υλοποίησης Χειμερινής Αθλητικής απασχόλησης»

Ημερομηνία: 03/10/2012 10:26:47ΑΔΑ: Β4ΤΧΟΚΟΚ-ΙΔ5

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λήψη Αρχείου

--------------------------------

ΣΥΜΒΑΣΗ 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 
114.201,36€+ 26.266,31€ (23% Φ.Π.Α.) = 140.467,67€  


Στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα σήμερα την 04 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.00 π.μ. οι κάτωθι υπογραφόμενοι:  


Ι. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Προέδρου της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.  και νομίμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και 
II. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος Νικόλαος με Α.Δ.Τ. ΑΑ 02887 ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  που έχει έδρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ στην ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 56  που θα αποκαλείται εφεξής «Β’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΣΥΜΒΑΣΗ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 114.201,36€+ 26.266,31€ (23% Φ.Π.Α.) = 140.467,67€

Ημερομηνία: 04/10/2012 09:45:35ΑΔΑ: Β4Τ8ΟΚΟΚ-ΟΓΞ

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λήψη Αρχείου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york